« بازگشت

مرکز هدایت شغلی

مرکز هدایت شغلی

با توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و درنتیجه رشد تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، اشتغال مناسب آن‌ها یکی از دغدغه‌های اساسی محسوب می‌شود. یکی از نکات کلیدی که باید در راستای افزایش اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی توجه شود، شناسایی بازار کار مناسب و همچنین مشاوره و هدایت مناسب آن‌ها برای دستیابی به کار متناسب با توانمندی‌ها و علایق است.

مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها با هدف هماهنگی بیشتر بین عرضه نیروهای متخصص و نیازهای بازار کار ایجاد شده است. توسعه دوره‌های مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها، هماهنگی و همکاری در برگزاری دوره‌های کارآموزی و ارائه مشاوره‌های شغلی تخصصی از اهداف این مرکز محسوب می‌شوند. با توجه به رشد تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، تخصصی‌تر شدن کار و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه فناوری و لزوم توسعه و بهره‌وری صنایع کشور، ایجاد این مراکز و اجرای برنامه‌های مناسب برای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی ضروری به‌نظر می‌رسد. مرکز هدایت شغلی دانشگاه اراک نیز با این اهداف فعالیت خود را آغاز کرده است.