افراد

مدیر مرکز هدایت شغلی

 

دکتر پویا زکیان

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه اراک

پست الکترونیکی:  career@ araku.ac.ir